Субота, 01 квіт. 2023 р.
Статут PDF Друк E-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчим з’їздом Всеукраїнської громадської організації “Всеукраїнська Асоціація ветеранів та співробітників прикордонної розвідки “ЩИТ і МЕЧ”

(протокол від 27-28 січня 2012 року)

С Т А Т У Т

Всеукраїнська громадська організація

Всеукраїнська Асоціація ветеранів та співробітників прикордонної розвідки

“ЩИТ і МЕЧ”

Київ – 2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська громадська організація Всеукраїнська Асоціація ветеранів та співробітників прикордонної розвідки[1] “ЩИТ і МЕЧ” (далі - Асоціація) є добровільним громадським формуванням громадян України, створеним на основі єдності інтересів (за ознакою - приналежності до специфічної професійної діяльності) для задоволення та захисту законних спільних інтересів, своїх прав, реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Асоціація створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом, на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.3. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

1.4. Асоціація є вільною у виборі напрямів своєї діяльності у межах, передбачених законодавством України та цим Статутом.

2. НАЗВА, СТАТУС ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА АСОЦІАЦІЇ

2.1. Повна назва організації:

українською мовою - Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнська Асоціація ветеранів та співробітників прикордонної розвідки “ЩИТ і МЕЧ”;

російською мовою - Всеукраинская общественная организация “Всеукраинская Ассоциация ветеранов и сотрудников пограничной разведки “ЩИТ и МЕЧ”;

англійською мовою - All-Ukrainian Social Organization “All-Ukrainian Association of the Border Intelligence Veterans and Employees “SHIELD & SWORD”.

2.2. Скорочена назва організації:

українською мовою - Всеукраїнська Асоціація прикордонної розвідки “ЩИТ і МЕЧ”;

російською мовою - Всеукраинская Ассоциация пограничной разведки “ЩИТ и МЕЧ”;

англійською мовою - All-Ukrainian Association of the Border Intelligence “SHIELD & SWORD”.

2.3. Асоціація набуває прав юридичної особи відповідно до законодавства України.

2.4. Асоціація має свою символіку, печатку, штампи та бланки зі своїми реквізитами, а також може засновувати власні відзнаки (нагороди). Символіка Асоціації реєструється у встановленому законодавством України порядку.

2.5. Діяльність Асоціації не обмежується строком.

2.6. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Асоціація не відповідає за зобов’язаннями її членів, а члени Асоціації не відповідають за зобов’язаннями Асоціації.

2.7. Асоціація не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності та є неприбутковою організацією.

2.8. Юридична адреса (місцезнаходження) Асоціації - 04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, будинок 7, квартира 19.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

3.1. Асоціація об’єднує фізичних осіб – членів Асоціації з метою задоволення та захисту їх законних спільних інтересів, сприяння пропаганді та розвитку корпоративного руху ветеранів та співробітників прикордонної розвідки України (СРСР), створенню відкритого громадянського суспільства в Україні, формуванню співтовариства колишніх і діючих співробітників прикордонної розвідки України (СРСР) для надання взаємної допомоги, підтримки та захисту, збереження корпоративного духу, культури та етики розвідувальної діяльності, а також історичних і професійних традицій.

3.2. Завдання Асоціації:

об’єднання колишніх та діючих співробітників прикордонної розвідки та України (СРСР), які проживають на території України, задля задоволення їх культурних, соціальних та інших потреб, адаптації до цивільного життя після звільнення з військової служби, патріотичного виховання молоді та формування співтовариства (за професійною ознакою) колишніх і діючих співробітників прикордонної розвідки з метою надання взаємодопомоги та підтримки;

популяризація прикордонної служби та служби (роботи) в прикордонній розвідці України;

участь у патріотичному вихованні та професійній підготовці діючих співробітників прикордонної розвідки України, збереження корпоративного духу, культури і етики оперативної (розвідувальної) діяльності, а також історичних та професійних традицій;

здійснення консультаційної та методичної допомоги в реалізації проектів, що представляють інтерес для Асоціації в цілому, її місцевих осередків, членів або розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби України;

захист прав і законних інтересів членів Асоціації, членів сімей співробітників прикордонної розвідки України (СРСР), які загинули (померли), надання їм підтримки у взаєминах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, комунальними установами, громадськими та політичними організаціями;

сприяння забезпеченню членів Асоціації – ветеранів (пенсіонерів) прикордонного відомства (прикордонної розвідки) лікуванням і відпочинком у відомчих медичних та санаторно-курортних закладах Державної прикордонної служби України;

здійснення добродійної діяльності відносно нужденних членів Асоціації, членів сімей співробітників прикордонної розвідки України (СРСР), які загинули (померли), пошук можливостей для поліпшення добробуту членів Асоціації, в тому числі шляхом сприяння їх працевлаштуванню, а також вирішення інших проблем своїх членів, що виникають, за рахунок використання авторитету та можливостей Асоціації;

ведення архівно-пошукової та дослідницької роботи з метою встановлення історичної правди щодо прикордонної розвідки; розшук ветеранів та пенсіонерів прикордонної розвідки України (СРСР), які проживають в Україні;

сприяння (з метою створення організаційних засад єднання) формуванню та ведення банку даних колишніх співробітників (ветеранів та пенсіонерів) прикордонної розвідки України (СРСР) (за згодою).

3.3. Для виконання поставлених завдань Асоціація має право:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові й немайнові права;

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх  місцевих осередків й членів в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, організаціях і підприємствах усіх форм власності;

поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї та мету (цілі);

одержувати від органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій державної та комунальної форм власності необхідну інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

вносити пропозиції до органів державної влади і управління, органів місцевого самоврядування з питань своєї статутної діяльності, що сприяють реалізації цілей і завдань;

делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів з питань забезпечення демократичного (цивільного) контролю за діяльністю військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, що утворюються при центральних і місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування;

брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи (збори,  мітинги, демонстрації тощо); відряджати своїх членів, в тому числі за кордон;

ідейно, організаційно й матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

засновувати  підприємства і засоби масової інформації, створювати установи та організації, необхідні для реалізації статутних цілей і завдань; мати та підтримувати власний (корпоративний) сайт в Інтернеті;

мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї статутної діяльності; відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті;

засновувати власні відзнаки (нагороди) та нагороджувати ними членів Асоціації, колишніх та діючих співробітників прикордонної розвідки України (СРСР), які хоча і не є членами Асоціації, але досягли визначних суспільних (службових) успіхів і визнання та своїми досягненнями пропагують прикордонну розвідку, а також інших осіб, які надають активну допомогу в діяльності Асоціації; клопотати про нагородження членів Асоціації державними нагородами, відзнаками органів державної влади та інших громадських організацій.

Асоціація користується й іншими правами, передбаченими законодавством України.

3.4. Основними принципами діяльності Асоціації є верховенство права, пріоритет суспільних інтересів над корпоративними, а корпоративних – над особистими інтересами, незалежність, професіоналізм, демократичність, законність, рівноправність членів, корисність, добровільність, справедливість, активність, гласність, прозорість, відкритість та самоврядування. Крім того, в Асоціації, під час прийняття та реалізації рішень, діє принцип “демократичного централізму”: меншість виконує рішення, прийнятті більшістю, нижчі органи управління (посадовці) виконують рішення вищих органів управління (посадовців).

4.  ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ВИБУТТЯ

4.1. Ніхто не може бути примушений до вступу до Асоціації.

4.2. Членство в Асоціації є індивідуальним, фіксованим та оплатним. Усі члени Асоціації мають рівні права і обов’язки. Члени Асоціації сплачують вступний та щомісячні членські внески. Розміри вступного та щомісячних членських внесків встановлюються щорічно (на рік) Конференцією (вперше - Установчим з’їздом) Асоціації. Радою Асоціації може бути передбачена квота (не більше 10 відсотків) членів, які через нужденний соціально-економічний стан звільняються від сплати вступного та/або щомісячних членських внесків. Кошти від членських внесків розподіляються згідно з порядком, встановленим рішенням Ради Асоціації.

4.3. Членами Асоціації, за власним бажанням, можуть бути фізичні особи, які досягли 18 років та не обмежені судом у дієздатності, постійно проживають в Україні та під час служби або після неї не дискредитували себе[2], а саме:

колишні співробітники розвідувальних апаратів Прикордонних військ КДБ СРСР;

колишні співробітники оперативних (оперативно-розшукових) підрозділів Прикордонних військ СРСР, України[3] (країн-членів СНД);

діючі співробітники (військовослужбовці, службовці та працівники)[4] та колишні співробітники розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби (Державного комітету у справах охорони державного кордону) України.

До Асоціації, як виняток, можуть бути також прийняті (можуть вступити):

військовослужбовці та працівники, в тому числі колишні, інших оперативних підрозділів органів Державної прикордонної служби України;

члени сімей осіб, які зазначені в цьому пункті вище, а також інші особи – помічники прикордонної розвідки та оперативних підрозділів органів Державної прикордонної служби (Прикордонних військ) України (СРСР), які постійно проживають в Україні та не дискредитували себе.

Асоціація може мати почесних членів, в тому числі посмертно. Положення про почесного члена Асоціації затверджується Конференцією Асоціації, за спільним поданням Ради Асоціації та Ради Старійшин.

4.4. Умовами вступу до Асоціації є визнання її Статуту, підтримка мети (цілей) і завдань, поділ корпоративних цінностей, культури та етики національного розвідувального співтовариства та співтовариства прикордонної розвідки, а також добровільне приєднання до правил поведінки та готовність виконувати рішення органів управління Асоціації. Кандидатура на вступ (прийняття) до Асоціації, як правило, вноситься керівником місцевого осередку на розгляд Ради Асоціації та підлягає обов’язковому обговоренню.

4.5. Вступ до Асоціації відбувається шляхом заповнення кандидатом заяви (зразок встановлюється Радою Асоціації) та сплати вступного внеску. До заяви можуть додаватися письмові рекомендації членів Асоціації. Рішення про прийом нових членів, після Установчого з’їзду, приймаються Радою Асоціації, а в окремих (виняткових) випадках – Конференцією. Кожному члену Асоціації протягом місяця з дня прийняття рішення про прийом відповідним органом управління Асоціації, його обрання (для працівників - призначення) на вибірну (адміністративну) посаду або до органу управління Асоціації видається посвідчення встановленого зразка, який затверджується Радою Асоціації. За особистою згодою члена Асоціації йому може видаватися  (за окрему плату) пластикове посвідчення або посвідчення-книжечка. Посвідчення вручається Головою Асоціації або Головою місцевого осередку.

4.6. Припинення членства в (вибуття з членів) Асоціації здійснюється шляхом виходу (на підставі заяви) з Асоціації або виключення з неї. Право на вихід із Асоціації є невід’ємним. Члени Асоціації в будь-який момент можуть вийти з Асоціації за власним бажанням. Рішення члена про припинення свого членства в (вибуття з членів) Асоціації формалізується Радою Асоціації. У разі припинення членства в (вибуття з членів) Асоціації - посвідчення члена Асоціації повертається колишнім членом Асоціації у 3-денний термін добровільно або анулюється на підставі рішення Ради Асоціації (з одночасним повідомленням до відповідного органу внутрішніх справ про його недійсність).

4.7. У випадку здійснення членом Асоціації дії чи заяви, які порочать честь та гідність співтовариства прикордонної розвідки його може бути виключено з членів  Асоціації.

4.7.1. Під діями члена Асоціації, що порочать честь та гідність співтовариства прикордонної розвідки, члена Асоціації, слід розуміти такі:

засудження (вступ в законну силу обвинувального вироку суду) за вчинення умисного злочину;

свідоме систематичне ігнорування Статуту та невиконання рішень органів управління Асоціації;

безпідставна несплата вступного внеску або тривала (більше 6 місяців) безпідставна несплата щомісячних членських внесків;

вчинення аморального проступку, грубе порушення корпоративної етики;

свідомі публічні (висловлені будь-яким способом) наклепи (за винятком критики) на адресу Асоціації, органів її управління або членів, що завдали істотної шкоди їх діловій репутації та іміджу;

моральна та/або суспільна деградація (за умови відмови члена від допомоги Асоціації, її місцевого осередку або окремих членів).

4.7.2. Виключення здійснюється у такому порядку:

член, місцевий осередок, орган управління Асоціації, який ініціює виключення будь-якого члена Асоціації, подає до Ради Асоціації відповідну (письмову) аргументовану заяву з наведенням відповідних підстав;

Рада Асоціації, у випадку визнання наведених підстав у заяві такими, що відповідають дійсності, порочать честь та гідність співтовариства прикордонної розвідки, члена Асоціації, кваліфікованою більшістю (2/3) голосів від присутніх на її засіданні членів, але не менше ніж половини від загального складу Ради Асоціації, приймає рішення про призупинення членства такого члена Асоціації та виносить питання зі своїми висновком та рекомендаціями на розгляд ближчої Конференції;

член Асоціації, щодо якого ініційована процедура виключення та прийнято рішення Радою Асоціації про призупинення його членства й винесення питання на розгляд Конференції, має право подати апеляцію до Ради старійшин, яка зобов’язана її розглянути, прийняти рішення та винести його на Конференцію. Рішення Ради старійшин щодо апеляції є незалежним від рішення Ради Асоціації;

остаточне рішення про виключення члена з Асоціації приймається її Конференцією. На Конференції обов’язково оголошуються підстави виключення, рішення Ради Асоціації та Ради старійшин (у разі подання членом апеляції), а також може бути особисто присутнім член, якого виключають. У разі потреби та згоди Конференції (визначається голосуванням, простою більшістю голосів) на її засіданні може бути відкрита дискусія з питання виключення конкретного члена.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) АСОЦІАЦІЇ

5.1. Члени Асоціації мають право:

брати участь у визначенні основних напрямів діяльності Асоціації, а також у національних та регіональних проектах й заходах, що проводить Асоціація;

обирати і бути обраними до усіх керівних органів (на керівні посади) Асоціації та її місцевих осередків (за винятком, обрання (призначення) членів Асоціації - діючих співробітників на оплачувані посади);

отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу від Асоціації, її органів управління (працівників); користуватися наявними в Асоціації базами даних та корпоративним сайтом в Інтернеті;

отримувати інформацію про діяльність Асоціації та її органів управління, а також інформаційні видання Асоціації;

обговорювати будь-які питання діяльності Асоціації, місцевих осередків, їх посадових осіб (працівників) та органів управління, а також вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи;

користуватися символікою Асоціації, у порядку та на умовах, встановлених Радою Асоціації;

першочергового (у разі професійної відповідності та придатності) працевлаштування на підприємства, установи та організації, що створюються Асоціацією;

бути делегатом (учасником) Конференції та присутнім на засіданнях Ради Асоціації, а також особисто присутнім на засіданнях усіх інших органів управління Асоціації при розгляді ними персонального питання;

вийти з членів Асоціації в порядку та на умовах, визначених Статутом Асоціації.

5.2. Члени Асоціації зобов’язані:

брати активну участь у досягненні мети і завдань Асоціації;

дотримуватися  норм Статуту Асоціації;

виконувати рішення керівних органів Асоціації, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту;

не вчиняти дії, що порочать честь і гідність Асоціації та прикордонної розвідки;

не висловлювати публічно, від імені Асоціації чи з посиланням на своє членство в Асоціації, власну політичну позицію, неузгоджену з її органами управління;

при вступі до Асоціації сплатити вступний внесок; своєчасно сплачувати щомісячні членські внески. Голова, члени Ради Асоціації, Ради старійшин та Ради регіонів, а також голови місцевих осередків Асоціації сплачують щомісячні членські внески у подвійному розмірі. Членські внески можуть сплачуватися щомісячно або за період (квартал, півріччя, рік). Благодійні (добровільні) внески і пожертви розмірами не обмежуються. Нужденні члени Асоціації, члени Асоціації – члени сімей співробітників прикордонної розвідки та оперативних підрозділів органів Державної прикордонної служби (Прикордонних військ) України (СРСР), які загинули (померли), рішенням Конференції (вперше - Установчого з’їзду) можуть звільнятися від сплати вступного та/або щомісячних членських внесків. Вступний, членські та благодійні внески членів Асоціації, а також кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі внески від спонсорів, використовуються для статутних завдань, у тому числі, реалізації національних та регіональних проектів, згідно з порядком, встановленим рішенням Ради Асоціації.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ, ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Органами управління Асоціації є:

Конференція (первинно - Установчий з’їзд) – вищий орган управління;

Рада Асоціації – виконавчий орган управління;

Рада старійшин – дорадчо-консультативний орган Асоціації;

Рада регіонів – дорадчо-координаційний орган Голови Асоціації;

Голова Асоціації – вища посадова особа Асоціації;

Секретаріат Асоціації - адміністративно-виконавчий орган;

Ревізійна комісія - орган фінансового контролю.

6.2. Конференція Асоціації.

6.2.1. Конференція - загальні збори членів Асоціації - вищий орган управління Асоціації, який формується членами Асоціації шляхом висунення делегатів від місцевих осередків Асоціації. Кожний делегат представляє таку кількість членів [місцевого осередку] Асоціації, які його делегували, та має відповідну кількість голосів. Члени Ради Асоціації та члени Ради старійшин, а також члени Ради регіонів, у разі не обрання останніх делегатами від місцевих осередків, є делегатами за посадою та беруть участь у роботі Конференції Асоціації, та мають один голос. Установчий з’їзд - є формою загальних зборів – установчої влади членів-засновників Асоціації при її заснуванні (фундації). Особливістю Установчого з’їзду є те, що в його роботі можуть приймати участь, як засновники: делегати, які представляють членів місцевого осередку Асоціації, що їх делегували, а також безпосередньо особи, які передбачені в пункті 4.3 цього Статуту та бажають стати засновники.

6.2.2. Конференція Асоціації скликається Головою Асоціації, на підставі рішення Ради Асоціації (1/2 складу), не рідше одного разу на рік. Право на позачергове скликання Конференції Асоціації, крім Голови Асоціації, також мають: Рада Асоціації (1/2 складу), Рада старійшин (2/3 складу), Рада регіонів (3/4 складу), Ревізійна комісія, 1/3 місцевих осередків та 20 відсотків членів Асоціації.

6.2.3. Ініціатор скликання Конференції, зазначений у підпункті 6.2.2, повинен не пізніше як за 7 календарних днів до її проведення повідомити про її проведення місцеві осередки, членів органів управління та членів (по можливості) Асоціації шляхом надсилання їм повідомлення на адресу, вказану в заяві-анкеті. Повідомлення може бути направлене поштою, кур’єром, факсимільним, електронним зв’язком, телефонограмою або вручене особисто, а також здійснене через засоби масової інформації чи Інтернет. Воно має містити інформацію про час, місце проведення Конференції та перелік питань, що плануються до розгляду на ній.

6.2.4. Конференція вважається правомочною з усіх питань за умови реєстрації для участі в ній делегатів не менше, ніж з 14 місцевих осередків, та які представляють не менше 50 відсотків членів Асоціації.

6.2.5. Право участі у Конференції та право голосу можуть бути делеговані членом Асоціації іншому її члену (делегату) на підставі довіреності або протокольного рішення місцевого осередку. У такому разі делегат на Конференції має «1+n» голосів (де n – кількість довірителів).

6.2.6. На Конференції та в інших органах управління Асоціації діє принцип “демократичного централізму”. Рішення з усіх питань приймаються більшістю (простою або кваліфікованою) голосів шляхом проведення, як правило, відкритого голосування (якщо інше не визначено цим Статутом або не встановлено рішенням Конференції) та оформлюється протоколом.

6.2.7. Рішення щодо реорганізації та ліквідації Асоціації, обрання (переобрання) Голови Асоціації, прийняття (приєднання) до Асоціації або створення нових місцевих осередків (припинення їх діяльності), виключення членів, створення (ліквідації) установ та організацій, заснування (ліквідації) підприємств, внесення змін до Статуту, відзив членів Ради Асоціації, Ради старійшин, Ради регіонів, Ревізійної комісії приймаються кваліфікованою більшістю голосів (2/3) делегатів, які беруть участь в Конференції Асоціації та представляють не менше, ніж 50 відсотків членів Асоціації.

6.2.8. Виключна компетенція Конференції (первинно – Установчого з’їзду):

визначення політики та основних (стратегічних) напрямів діяльності, а також пріоритетних завдань на рік Асоціації;

затвердження Статуту Асоціації та внесення змін і доповнень до нього;

прийняття рішення про введення та затвердження Кодексу честі члена Асоціації;

прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію Асоціації, її місцевих осередків, прийняття (приєднання) до Асоціації або створення нових місцевих осередків;

затвердження положень про Раду Асоціації, про Раду старійшин, про Раду регіонів, про Секретаріат Асоціації та про Ревізійну комісію;

обрання та припинення повноважень (у тому числі дострокове) Голови Асоціації, членів Ради Асоціації, Ради старійшин, Ради регіонів та Ревізійної комісії Асоціації; підтвердження повноважень голів місцевих осередків Асоціації; погодження кандидатури Виконавчого директора;

встановлення (на рік) розмірів вступного та щомісячного членського внесків;

встановлення граничної чисельності оплачуваних працівників Асоціації та річного фонду оплати праці для Виконавчого директора та бухгалтера;

заслуховування і затвердження звітів Голови, Ради Асоціації та Ревізійної комісії Асоціації, а також, у разі потреби, Ради старійшин та Ради регіонів;

прийом окремих членів, щодо яких Рада Асоціації не змогла прийняти остаточного рішення, та виключення членів з Асоціації за дискредитуючими обставинами.

6.2.9. Рішення Конференції Асоціації є обов’язковими для виконання усіма членами Асоціації, її органами управління та місцевими осередками.

6.3. Рада Асоціації.

6.3.1. Рада Асоціації - колегіальний, постійно діючий виконавчий орган управління Асоціації.

6.3.2. У період між конференціями Рада Асоціації виконує її функції (реалізує її повноваження) за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

6.3.3. Рада складається з одинадцяти (11) осіб, дев’ять (9) з яких обираються з числа членів Асоціації Конференцією (вперше – Установчим з’їздом). Членами Ради не можуть бути члени Ради старійшин та члени Ревізійної комісії. Голова Асоціації та її Виконавчий директор є членами Ради Асоціації за посадами.

6.3.4. Голова Асоціації очолює Раду Асоціації, веде її засідання та підписує рішення Ради. Секретарем Ради є Виконавчий директор Асоціації.

6.3.5. Рада Асоціації з усіх питань підзвітна та підконтрольна Конференції Асоціації, а з питань фінансово-господарської діяльності - підзвітна Ревізійній комісії Асоціації.

6.3.6. Рада Асоціації вирішує усі питання життєдіяльності Асоціації крім тих, що віднесені до виключної компетенції Конференції.

6.3.7. Виконавчий директор Асоціації повідомляє членів Ради Асоціації про її засідання, здійснює підготовку та технічне забезпечення засідання, ведення протоколу засідання, готує проекти рішень Ради Асоціації, а також здійснює інші функції, визначені Радою Асоціації.

6.3.8. Засідання Ради Асоціації скликаються Головою Асоціації, як Головою Ради Асоціації, щомісячно, у порядку, передбаченому положенням про Раду Асоціації, що затверджується Конференцією Асоціації.

6.3.9. Про проведення засідання Ради Асоціації її члени повідомляються в день прийняття такого рішення.

6.3.10. Формою роботи Ради Асоціації є засідання. Засідання Ради Асоціації є правомочним, якщо на ньому присутні більш як 50 відсотків членів Ради Асоціації. Її засідання (в тому числі, для залучення до роботи Ради Асоціації її членів з регіонів) можуть проводитися із використанням телекомунікаційних технологій - в режимі Інтернет - та відеоконференції.

6.3.11. Відсутній (з поважних причин) член Ради має право (може) делегувати свій голос (на засідання або з окремого питання порядку денного засідання) Голові Асоціації або будь-якому іншому члену Ради Асоціації, про що здійснюються повідомлення Голові Асоціації, як головуючому на засіданні Ради Асоціації, або Виконавчому директору, як секретареві засідання Ради Асоціації, та відповідний запис у протоколі.

6.3.12. Рішення Радою Асоціації приймаються на її засіданнях, колегіально, простою (в разі потреби – кваліфікованою) більшістю голосів від членів Ради Асоціації та оформляються протоколом. При рівному розподілі голосів членів Ради Голова Асоціації, як головуючий, має право вирішального голосу.

6.3.13. З правом дорадчого голосу у засіданнях можуть брати участь члени Ради старійшин, Ради регіонів та Ревізійної комісії Асоціації, а також бути присутніми інші члени Асоціації.

6.3.14. Рішення Ради Асоціації є обов’язковими для виконання усіма членами, місцевими осередками та посадовими особами Асоціації.

6.3.15. Рада Асоціації звітує про свою діяльність перед Конференцією. Звіт Ради Асоціації Конференції представляє Голова Асоціації, як Голова Ради.

6.3.16. Рішення щодо відчуження майна Асоціації, створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, призначення (звільнення) Виконавчого директора, керівників підприємств, установ та організацій, затвердження внутрішніх положень з усіх питань діяльності Асоціації та її підприємств, установ та організацій, неправомочні у випадку відсутності хоча б одного члена Ревізійної комісії на засіданні Ради.

6.3.17. Повноваження Ради Асоціації:

вносить на розгляд Конференції пропозиції щодо політики та основних (стратегічних) напрямів діяльності Асоціації, а також пріоритетних завдань; виробляє найбільш оптимальні форми і способи реалізації після їх затвердження Конференцією, та завдання Виконавчому директору;

затверджує внутрішні положення Асоціації за умови їх погодження Ревізійною комісією;

контролює діяльність Виконавчого директора Асоціації;

розглядає і пропонує Конференції до призначення та звільнення, в тому числі дострокового, кандидатури Голови Асоціації, членів Ради Асоціації, Ради старійшин та Ревізійної комісії; розглядає та пропонує Конференції для погодження кандидату Виконавчого директора; призначає та увільняє Виконавчого директора Асоціації (рішення Ради вводиться в дію наказом Голови Асоціації);

приймає рішення про форму легалізації нового місцевого осередку, що створюється після реєстрації Асоціації;

розглядає і пропонує Конференції для затвердження Звіт про використання коштів Асоціації у поточному році та проект бюджету Асоціації на наступний рік, у тому числі фонд оплати праці працівникам Секретаріату: Виконавчого директора, бухгалтера та інших;

визначає порядок здійснення витрат коштів Асоціації;

приймає рішення про нагородження членів Асоціації та інших осіб відзнаками Асоціації, а також про представлення членів Асоціації до нагородження державними нагородами та відзнаками (останнє – погоджує з Радою Старійшин);

погоджує договори щодо відчуження майна Асоціації;

затверджує положення про діяльність Виконавчого директора Асоціації.

затверджує звіти про діяльність Асоціації;

затверджує штатний розклад Секретаріату Асоціації;

готує і виносить на розгляд Конференції проекти рішень (зі своїми пропозиціями) щодо: створення та припинення діяльності наявних або прийом до Асоціації нових місцевих осередків; створення, реорганізації й ліквідації підприємств, установ та організацій Асоціації, при умові погодження з Ревізійною комісією Асоціації;

затверджує положення (статути) підприємств, установ та організацій Асоціації;

призначає та звільняє керівників підприємств, установ та організацій Асоціації (рішення Ради вводяться в дію наказами Голови Асоціації);

затверджує звіти підприємств, установ та організацій Асоціації.

6.4. Рада старійшин.

6.4.1. Рада старійшин - колегіальний дорадчо-консультативний орган Асоціації. У виняткових випадках (виникнення спірних питань) Рада старійшин може виступати як внутрішній арбітр (“третейський суддя”) Асоціації. Рада старійшин виконує функції нагородного комітету відзнаками Асоціації (за кандидатурами, які подаються до нагородження Радою Асоціації), а також погоджує кандидатури, які представляються Радою Асоціації  до нагородження державними нагородами та відзнаками.

6.4.2. Рада старійшин обирається Конференцією (вперше - Установчим  з’їздом) за поданням Ради Асоціації, з числа членів Асоціації - колишніх керівників прикордонної розвідки, найбільш авторитетних її ветеранів та співробітників, які мають беззаперечний авторитет серед членів Асоціації, 25 і більше календарних років бездоганної служби в розвідці та/або в оперативних підрозділах прикордонного відомства, набули статусу ветерана військової служби (розвідки) та/або досягли визначних досягнень на службі, роботі або в іншій суспільній діяльності.

6.4.3. Рада старійшин формується у кількості 7 чоловік. Раду старійшин очолює (головує на її засіданнях) старший за віком її член (дуаєн). Повноваження члена Ради старійшин припиняється у разі: смерті, неможливості виконувати повноваження члена Ради старійшин через стан здоров’я, добровільної відставки (з будь-яких мотивів, що не розголошуються), виключення (за дискредитацію). При цьому оновлення (поповнення) її складу відбувається на найближчій Конференції, за поданням Ради Асоціації, виключно у разі вибуття одного з членів Ради старійшин.

6.4.4. Рада старійшин підзвітна та підконтрольна Конференції Асоціації. Рада старійшин звітує про свою діяльність перед Конференцією. Звіт Ради старійшин Конференції представляє Голова (дуаєн) Ради старійшин.

6.4.5. Формою роботи Ради старійшин є засідання, що скликаються її Головою (дуаєном) не рідше одного разу на три місяці. Місце проведення засідання Ради старійшин визначається її членами. Засідання та прийняті на них рішення оформлюються протоколом. Секретарем Ради старійшин є, як правило, наймолодший за віком член Ради старійшин. У засіданнях Ради старійшин можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) Голова Асоціації та Голова (дуаєн) Ради регіонів.

6.4.6. Повноваження Ради старійшин Асоціації:

Рада старійшин має право рекомендаційного голосу з будь-якого питання діяльності Асоціації. Рада старійшин також може приймати рішення у формі звернення до членів та/або до місцевих осередків Асоціації, її органів управління. Рішення Радою старійшин приймаються, як правило, консенсусом. Вона може викласти його усно або письмово Голові Асоціації, Раді Асоціації, Раді регіонів, місцевим осередкам та членам, Конференції Асоціації. Рада старійшин може виступити ініціатором скликання позачергового засідання Ради (50 відсотків голосів Ради старійшин) або Конференції  (2/3 голосами Ради старійшин) Асоціації, а також позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації Ревізійною комісією. При цьому Рада старійшин не може втручатися в поточну або фінансово-господарську діяльність Асоціації, органів її управління, підприємств, установ та організацій, а також                     місцевих осередків.

6.5. Рада регіонів.

6.5.1. Рада регіонів - колегіальний дорадчо-координаційний орган Голови Асоціації.

6.5.2. Рада регіонів складається з керівників місцевих (обласних, Автономної Республіки Крим, міських – на правах обласних) осередків Асоціації. Склад Ради регіонів затверджується Конференцією (вперше – Установчим з’їздом) за поданням Ради Асоціації, на підставі волевиявлення місцевих осередків. До складу Ради регіонів входять (за посадами) Голова Асоціації та Виконавчий директор Асоціації.

6.5.3. Раду регіонів очолює (головує на її засіданнях) старший за віком її член (дуаєн). Повноваження члена Ради регіонів припиняється у разі (з дня)  припинення виконання ним повноважень голови місцевого осередку (смерті, переобрання, зняття тощо). При цьому оновлення (поповнення) складу Ради регіонів відбувається на найближчій Конференції, за спільним поданням Ради Асоціації й загальних зборів відповідного (-их) місцевого (-их) осередку (-ів).

6.5.4. Рада регіонів підзвітна Конференції Асоціації та підконтрольна Голові Асоціації. Рада регіонів звітує про свою діяльність перед Конференцією. Звіт Ради регіонів Конференції представляє Голова (дуаєн) Ради регіонів. Роботу Ради регіонів спрямовує Голова Асоціації.

6.5.5. Формою роботи Ради регіонів є засідання, що скликаються Головою Асоціації або Головою (дуаєном) Ради регіонів не рідше одного разу на три місяці. Засідання можуть проводитися у формі Інтернет- та відео- або аудіоконференції. Засідання та прийняті на них рішення оформлюються протоколом. Секретарем Ради регіонів є наймолодший за віком її член. У засіданнях Ради регіонів можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) члени Ради Асоціації та Ради старійшин.

6.5.6. Повноваження Ради регіонів Асоціації:

Рада регіонів має право прийняти до розгляду будь-яке питання діяльності місцевих осередків, за винятком тих, розгляд яких віднесено до виключної компетенції Конференції, Голови Асоціації або Ради Асоціації. Рішення Радою регіонів приймаються, як правило, простою більшістю голосів. У разі прийняття Радою регіонів рішення простою (1/2) більшістю голосів воно має для Голови Асоціації та Ради Асоціації рекомендаційний характер, а в разі прийняття рішення кваліфікованою (2/3) більшістю голосів – воно є обов’язковим для невідкладного розгляду Головою та/або Радою Асоціації. Рада регіонів може виступити ініціатором скликання позачергового засідання Ради Асоціації (2/3 голосами) або Конференції  (3/4 голосами) Асоціації, а також позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Асоціації Ревізійною комісією. При цьому Рада регіонів не може втручатися в роботу вищих органів управління, фінансово-господарську діяльність Асоціації, поточну діяльність місцевих осередків, підприємств, установ та організацій, що створені Асоціацією.

6.6. Голова Асоціації.

6.6.1. Голова Асоціації – вища посадова особа Асоціації, яка має право без довіреності представляти Асоціацію у відносинах з державою, третіми особами та офіційно висловлюватися від імені Асоціації.

6.6.2. Голова Асоціації обирається Конференцією (вперше – Установчим з’їздом)  за поданням Ради Асоціації з-поміж членів останньої строком на 2 роки.

6.6.3. Голова Асоціації у своїй діяльності підконтрольний Раді Асоціації та підзвітний Конференції.

6.6.4. Голова Асоціації є членом Ради Асоціації та Ради регіонів за посадою. Він головує на засіданнях Ради Асоціації та бере участь у роботі Ради регіонів, а також може брати участь у засіданнях (роботі) Ради старійшин (з правом дорадчого голосу). Звільнення з посади (припинення повноважень) Голови Асоціації не припиняє його право бути членом Ради Асоціації.

6.6.5. У випадку визнання роботи Голови Асоціації незадовільною, Конференція Асоціації самостійно або за поданням Ради Асоціації, Ради Старійшин можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень (імпічмент) Голови Асоціації. Для обрання нового Голови Асоціації скликається Конференція Асоціації. Рішення про імпічмент (недовіру) Голові Асоціації приймається не менш, як 3/4 членів Ради Асоціації або Ради старійшин. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Асоціації приймається не менш, як 2/3 голосів зареєстрованих делегатів (учасників) Конференції Асоціації, що представляють місцеві осередки не менше, ніж з 14 регіонів України, та не менше, ніж 50 відсотків членів  Асоціації.

6.6.6. У межах своєї компетенції Голова Асоціації:

представляє Асоціацію у відносинах з державою, органами державної влади та місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними організаціями, підприємствами, установами та організаціями;

має право підпису всіх офіційних, фінансових та банківських документів, а також посвідчень посадових осіб та членів Асоціації;

видає накази (в тому числі, в разі потреби, вводить ними у дію рішення Ради Асоціації), розпорядження, доручення; затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Асоціації нормативно-правові акти, відкриває рахунки в установах банку, видає доручення (довіреності), здійснює поточне управління майном і фінансовими ресурсами Асоціації, в тому числі здійснює відчуження майна (з урахуванням обмежень, встановлених Конференцією та Радою Асоціації), укладає від імені Асоціації договори, контракти, в тому числі трудові договори, та вчиняє інші правочини, незаборонені законодавством України та цим Статутом;

приймає будь-які інші рішення, що стосуються діяльності Асоціації та не суперечать цьому Статуту й законодавству України;

головує на Конференції та засіданнях Ради Асоціації, бере участь у роботі Ради старійшин та Ради регіонів;

скликає Конференцію та Раду Асоціації;

здійснює нагородження від імені Асоціації її членів та третіх осіб;

здійснює контроль за господарською діяльністю Асоціації.

6.6.7. Голова Асоціації має право делегувати частину своїх повноважень іншим членам Ради Асоціації. У разі тривалої відсутності або неспроможності виконання Головою Асоціації своїх обов’язків (хвороба, ініціювання Радою Асоціації процедури імпічменту тощо) або добровільного складення ним своїх повноважень, обов’язки Голови Асоціації тимчасово (до скликання Конференції Асоціації та обрання нового Голови Асоціації) виконує старший за віком (дуаєн) член Ради Асоціації.

6.6.8. Рішення та локальні акти Голови Асоціації, прийняті (видані) ним у межах повноважень за посадою, є обов’язковими для виконання усіма членами, місцевими осередками та органами управління Асоціації.

6.7. Секретаріат.

6.7.1. Секретаріат Асоціації – адміністративний апарат, що діє на підставі положення про Секретаріат, що затверджується Радою Асоціації.

6.7.2. Очолює Секретаріат Виконавчий директор, який призначається Радою  Асоціації (кандидатура - погоджується Конференцією), а персональний склад Секретаріату призначається Головою Асоціації за поданням Виконавчого директора.

6.7.3. Посади Виконавчого директора, працівників Секретаріату є оплачуваними.

6.7.4. Виконавчий директор Асоціації є членом її Ради за посадою. Звільнення з посади Виконавчого директора припиняє його членство у Раді Асоціації.

6.7.5. Виконавчий директор Асоціації представляє Асоціацію та здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в тому числі з правом підпису фінансових, банківських та інших офіційних її документів, на підставі виданої йому довіреності на здійснення організаційно-розпорядчої та адміністративно-господарської діяльності. Довіреність Виконавчому директорові видає Голова Асоціації.

6.8. Ревізійна комісія.

6.8.1. Ревізійна комісія - колегіальний орган фінансового контролю Конференції Асоціації.

6.8.2. Ревізійна комісія підзвітна та підконтрольна Конференції Асоціації.

6.8.3. Ревізійна комісія формується з членів Асоціації, які мають вищу фінансово-економічну освіту або відповідний досвід роботи, у кількості 3 чоловік, шляхом обрання Конференцією терміном на 3 роки.

6.8.4. Склад Ревізійної комісії не може бути переобраний більше ніж на 70 відсотків  від первинного складу.

6.8.5. Члени Ради старійшин, Ради регіонів, Ради Асоціації, її Голова, Виконавчий директор та працівники Секретаріату Асоціації, а також їх близькі родичі  не можуть бути членами Ревізійної комісії.

6.8.6. Повноваження Ревізійної комісії Асоціації:

погоджує Звіти Ради Асоціації;

члени Ревізійної комісії з правом дорадчого голосу беруть участь у засіданнях Ради Асоціації;

здійснює аналіз звітів та діяльності Виконавчого директора;

отримує без будь-яких обмежень будь-яку інформацію про діяльність місцевих осередків, Ради Асоціації, її Голови, Ради старійшин, Ради регіонів, Виконавчого директора та Асоціації в цілому;

погоджує (письмово) рішення Ради Асоціації щодо відчуження майна Асоціації, створення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, призначення Виконавчого директора, бухгалтера, керівників підприємств, установ та організацій. Затвердження внутрішніх положень з усіх питань фінансово-господарської діяльності Асоціації, її підприємств, установ та організацій неправомочні у випадку відсутності хоча б одного члена Ревізійної комісії на засіданні Ради Асоціації.

7. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ АСОЦІАЦІЇ

7.1. В Асоціації створюються та діють місцеві (обласні, в тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя) осередки (відділення, філії). Як виняток, у великих містах (з населенням більше одного (1) мільйона жителів) можуть створюватися місцеві (міські) осередки з правами обласних. Усі вони створюються і діють на основі добровільності, рівноправності членів, самоврядування, законності та гласності.

7.2. Первинні місцеві осередки створюються громадянами України - засновниками на загальних (установчих) зборах. Голови місцевих осередків обираються на установчих, а в подальшому переобираються, у тому числі достроково, - на загальних зборах місцевих осередків кваліфікованою більшістю (2/3 голосів зареєстрованих членів, відкритим або таємним голосуванням (за рішенням місцевого осередку).

7.3. Представники (делегати) первинних місцевих осередків та індивідуальні члени – засновники на Установчому з’їзді створюють (засновують) Асоціацію. Після державної реєстрації Асоціації, її первинні місцеві осередки легалізують свою діяльність відповідно до законодавства України - шляхом повідомлення про заснування без набуття статусу юридичної особи. Нові місцеві осередки Асоціації (після державної реєстрації) створюються лише в тих адміністративно-територіальних одиницях України, де такі місцеві осередки Асоціації відсутні, на підставі волевиявлення громадян України – засновників та до складу Асоціації приймаються рішенням Конференції, як вищого органу управління Асоціації, за спільним поданням Ради Асоціації та Ради регіонів. У цьому випадку рішення про легалізацію місцевого осередку - шляхом повідомлення про заснування без набуття статусу юридичної особи - приймається Радою Асоціації. Нові місцеві осередки Асоціації не можуть легалізуватися без рішення Ради Асоціації.

7.4. Місцеві осередки Асоціації використовують символіку Асоціації, корпоративні штампи та бланки згідно з порядком, встановленим Радою Асоціації.

7.5. Місцеві осередки ліквідовуються за ініціативою її членів (саморозпуск) та/або Ради Асоціації  на підставі рішення Конференції

7.6. Діяльність місцевих осередків Асоціації здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

8. ВЛАСНІСТЬ (МАЙНО ТА КОШТИ) АСОЦІАЦІЇ

8.1. Відповідно до законодавства України Асоціація може мати у власності кошти, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інше майно (будинки, споруди (їх частини), квартири тощо), матеріальні та нематеріальні активи, видавництва та інші підприємства, установи й організації, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами, територіальною громадою або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, незаборонених законом.

8.3. Асоціація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

8.4. Асоціація має право отримувати кредити та позики, придбавати майно, отримувати майно в користування на умовах оренди, лізингу, а також набувати майно та кошти на інших підставах, що не заборонені законодавством України.

8.5. Асоціація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їхньої компетенції - має право в установленому порядку купувати, продавати, передавати установам, організаціям, обмінювати, віддавати в оренду, надавати безкоштовно у тимчасове безоплатне користування рухоме та нерухоме майно, обладнання, технічні засоби та інші матеріальні цінності.

8.6. Асоціація, засновані нею підприємства, створені госпрозрахункові установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

9. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. З метою виконання своїх статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статутом юридичної особи, заснування підприємств у порядку, встановленому законодавством.

9.2. Загальний контроль господарської діяльності (в межах своєї компетенції) здійснюють Конференція, Рада Асоціації та Ревізійна комісія, а поточний (оперативний) – Голова Асоціації, Виконавчий директор Асоціації та працівники Секретаріату.

10. ДЕРЖАВА І АСОЦІАЦІЯ

10.1. Втручання держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність Асоціації, її місцевих осередків, так само як і втручання Асоціації, її місцевих осередків у діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

10.2. Держава не відповідає за зобов`язаннями Асоціації, так саме як і Асоціація, не відповідає за зобов`язаннями держави.

10.3. Державний контроль за діяльністю Асоціації, її місцевих осередків здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

11. УЧАСТЬ АСОЦІАЦІЇ У СПІЛКАХ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН

11.1. Асоціація має право на добровільних засадах:

засновувати або вступати у спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими об`єднаннями громадян. Створення та легалізація, порядок діяльності та ліквідація таких спілок здійснюється відповідно до законодавства України;

укладати угоди (меморандуми, пакти тощо) з іншими громадськими організаціями про співробітництво і взаємодопомогу.

12. МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ АСОЦІАЦІЇ

12.1. Асоціація розвиває та зміцнює регіональні й міжнародні зв’язки відповідно до своїх цілей та завдань у порядку, встановленому законодавством України.

12.2. Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об`єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв`язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов`язанням України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ. РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ. ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ.

13.1. Зміни до Статуту Асоціації приймаються Конференцією на підставі рішень та письмових подань Ради Асоціації, Ради старійшин, Ради регіонів або за ініціативою не менш як 25 відсотків зареєстрованих членів Асоціації.

13.2. Відповідне рішення Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість зареєстрованих делегатів (учасників) Конференції.

13.3. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

14.1. Асоціація припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

14.2. Реорганізація Асоціації здійснюється на підставі рішення Конференції Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 зареєстрованих делегатів (учасників) Конференції.

14.3. Ліквідація Асоціації здійснюється на підставі рішення Конференції Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 зареєстрованих делегатів (учасників) Конференції, або на підставі рішення суду. Діяльність місцевого осередку Асоціації, що легалізований шляхом повідомлення про заснування без набуття статусу юридичної особи, припиняється на підставі рішення Конференції Асоціації, якщо за таке рішення проголосувало не менше 1/2 зареєстрованих делегатів (учасників) Конференції, або рішення (про саморозпуск) загальних зборів місцевого осередку, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 зареєстрованих членів, або на підставі рішення суду.

14.4. Асоціація може бути ліквідована за рішенням суду у порядку та на підставах, встановлених законодавством України.

14.5. Для вирішення усіх питань, пов`язаних з ліквідацією Асоціації, органом, який прийняв рішення про ліквідацію, утворюється ліквідаційна комісія, яка діє в порядку, передбаченому законодавством України. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Асоціації, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний акт та баланс і подає їх на затвердження до органу, що її [комісію] призначив. Для припинення діяльності місцевого осередку, що легалізований шляхом повідомлення про заснування без набуття статусу юридичної особи,  ліквідаційна комісія не створюється.

14.6. Кошти та інше майно Асоціації, у разі ліквідації, не може перерозподілятися між їх членами і використовується виключно для виконання статутних завдань або з благодійною метою, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

14.7. Асоціація не може бути реорганізована в  юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

 


[1] тут і далі узагальнена назва розвідувальних апаратів Прикордонних військ КДБ СРСР, оперативних (оперативно-розшукових) підрозділів Прикордонних військ України (СРСР), розвідувального органу Адміністрації Державної прикордонної служби (Державного комітету у справах охорони державного кордону) України.

[2] тут і далі, особи, які звільненні з військової служби  не через дискредитаційні підстави та не мають судимостей;

[3] до 26.04.2002 – дата видання Указу Президента України від 26.04.2002 № 398 “Про Департамент прикордонної розвідки…” (для громадян України);

[4] з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України.

 
Наші партнери

Газета "Прикордонник"

Держприкордонслужба України

Громадянський корпус

Корисні посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Хто на сайті?
На даний момент 4 гостей на сайті